دکتر مجید نعمتی

دکتر مجید نعمتی

دکتر مجید نعمتی


 
متخصص جراحی دهان و فک و صورت

فلوشیپ جراحی پیشرفته ایمپلنت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هیئت علمی دانشگاه

عضو انجمن جراحان فک و صورت ایران

رئیس بخش جراحی فک و صورت بیمارستان امام حسین تهران

نظرات مراجعین درباره دکتر